La Branca Vermella

Ròvers i Guies majors (a partir de 17 anys)

La branca vermella inclou a tots els guies i scouts a partir de la seva sortida de la Tropa o Companyia, amb 16 o 17 anys. Per tant, és la continuació de la branca verda. Amb el jove encara adolescent, es preten ajudar-lo a arribar a ser un adult capaç de «remar la seva pròpia canoa». conscient dels seus deures i consagrat a servir. Aquesta branca es divideix en dues etapes d'edat:

 • Etapa pilot: comprèn normalment 2 anys, des de la sortida de la Tropa / Companyia fins als 18-19 anys. En aquesta etapa el jove s'assenta seus coneixements escoltes però ja més dirigits per preparar-se per ocupar el seu paper en el món en tots els aspectes de la seva vida. Especialment entrena en el SERVEI, el qual realitza en equip durant l'etapa pilot, alhora que comença a projectar amb el seu cap el seu possible servei futur. En resum, és una etapa de «capacitació», en la qual no deixarà de viure l'aventura i l'esperit scout.
 • Ròvers i  guies majors: Un cop finalitzada l'etapa pilot, el jove estarà capacitat per començar a servir com a assistent o cap a alguna unitat. Com a bon escolta, segueix la seva progressió, que el portarà a realitzar el seu Partida Rover (Scouts) o el seu Compromís Guia Major (Guies), quan es comprometrà formalment a continuar vivint l'ideal escolta en la seva vida adulta.

La branca vermella permet a l'scout viure el seu ideal a la vida adulta.
La branca vermella permet a l'scout viure el seu ideal a la vida adulta.

L'equip pilot

Si a la Patrulla escolta era la unitat de joc i d'acampada, l'Equip Pilot és la nova la unitat de treball i de servei a la branca vermella. D'uns 4-6 pilots, els equips divideixen el seu temps en formació, aventura i servei. Els equips formen part d'un Clan (scouts) o d'un Foc (guies)

 • Clan i Foc pilot: El Clan està directament coordinat pel Districte, i pot estar compost per joves que procedeixin de diferents grups de Districte. El reclutament pot també estendre, fora de les Tropes d'aquests grups, a la gent jove dels diversos mitjans que envolten el Clan. 
 • El Cap d'Equip: El Cap d'un Equip de Companys Rovers té com a tasca dirigir les empreses o serveis comuns escollits per l'Equip, controlar i coordinar els serveis individuals, i assegurar en el si de l'Equip l'ambient d'amistat viril en què els Rovers agradaran acudir a confrontar les seves experiències i tornar a posar-se a punt de cara a les accions futures. A contra de les branques anteriors, el Cap d'Equip forma part de la prefectura de Districte, és a dir, és Assistent de el Cap de Clan o Cap de Foc, amb edat propera als pilots. 
El clan i foc esdevenen la comunitat de l'scout i la guia a la branca vermella.
El clan i foc esdevenen la comunitat de l'scout i la guia a la branca vermella.
 • El Cap de Clan: La missió de el Cap de Clan és la de preparar als seus Rovers per a la seva vida d'home, en tota la seva plenitud i la seva finalitat cristiana. Ha de ser ell mateix, doncs, un home compromès en la vida, és a dir, que tingui una professió, que exerceixi responsabilitats socials o cíviques, i preferentment que estigui casat, o que tingui la seva vocació ja determinada cap a la vida laica. Deixant als seus caps d'equip una gran llibertat d'acció en el marc dels objectius decidits en Consell de Clan, intervé però en l'elecció dels Serveis, en les etapes a recórrer per cada Rover fins a la seva partida, i, tan sovint com pugui, en les discussions, capítols o cercles d'estudi de les seves Equips sobre els temes més importants. Els seus assistents són els caps dels equips, encara que pot tenir un altre Assistent extern als equips.
 • El Consell de Clan: El Consell de Clan, compost pel Cap de Clan, el Consiliari, Assistents, Caps d'Equip i tots els Rovers, té com a fi analitzar els resultats individuals i col·lectius obtinguts en el transcurs d'un període donat i fixar els objectius a assolir en el període següent. Ha d'abastar un temps bastant llarg, un trimestre, fins i tot un semestre, i requereix una preparació minuciosa que pot fer-se en Consell restringit, és a dir, el Cap de Clan i els seus caps d'equip, les reunions són més freqüents.

Les activitats

La branca vermella té 3 pilars sobre els quals es fonamenten la major part de les activitats: la Ruta, el Servei i la Formació:

 • La Ruta: La Ruta és l'activitat per excel·lència de la Branca Vermella. D'una banda, respon a l'esperit d'aventura que tots tenim, i alhora és un reflex de la nostra vida quotidiana. La Ruta ens recorda que: 
 • La nostra vida està en un continu caminar, on hem de prendre decisions de la direcció a seguir, trobant reptes i vicissituds que poden frenar o desviar-nos. Les necessitats que ens creem ens pesen i ens poden fer anar més lents. De la mateixa manera, la Ruta és mestra d'austeritat i de despreniment, fent-nos valorar tot allò del que ens envoltem en la vida, tant material com personal i espiritual.Déu està sempre present i ens acostem especialment a través de la contemplació de la seva Creació.
 • La Ruta d'Estiu és l'equivalent de l'campament de la Branca Verda. Per als Joves Rovers, la Ruta d'Estiu és abans de res confirmació de les tècniques scouts «clàssiques», però molt aviat s'orienta cap al «Raid», on pot donar-se curs a l'esperit d'aventura posant voluntat i paciència en la prova, i cap a «l'exploració regional» alhora obertura d'esperit i preludi a el servei. Per als Rovers, molt embolicats ja amb les seves ocupacions professionals i el seu Servei, la ruta de cap de setmana durant els trimestres d'hivern és, sobretot, l'ocasió de retrobar-se amb la calma i de mantenir-se en forma. I per a tots, agrupats en el sí de l'Clan, la ruta d'estiu ha de ser una gran aventura. Sota la direcció de el Cap de Clan, és l'ocasió, ja sigui de descobrir aspectes grandiosos o poc coneguts d'algunes regions, ja sigui de entrenar-se al mar oa la muntanya, ja sigui de conèixer països estrangers i de trobar-se amb la seva joventut. 
 • El Servei: «El Rover no es limita a preparar-se pel Servei i el practica sota la forma que ha triat» (Baden-Powell). Durant el primer any de vida pilot, l'Equip Pilot escull un servei d'equip per realitzar junts. Ja en el segon any, el jove Rover començarà a valorar juntament amb el seu Cap de Clan les possibilitats de servei de forma individual, especialment de cara a convertir-se en cap d'alguna unitat de qualsevol de les tres branques.
 • La Formació: Baden Powell va establir la progressió com una de les bases de l'escoltisme. El creixement continu és llavors fonamental també en l'edat adulta escolta. Aquesta formació és integral, tant en tècnica, com a nivell de formació de l'caràcter i espiritual.
  • Formació tècnica: a partir de l'edat pilot, els escoltes poden participar en campaments de formació per tal d'capacitar-se per ser caps. Aquests campaments es diuen CEP (Campament Escola Preparatoris), i hi ha formacions en les 3 branques. En aquests CEP, els caps es posen al lloc dels joves als quals després educaran,  alhora que adquireixen els coneixements teòrics portats a la pràctica durant tot el campament. A més d'aquests campaments, també hi caps de setmana de formació pedagògica o d'altres tècniques escoltes particulars.
  • Formació del caràcter i espiritual: la Branca Vermella ofereix als Rovers i Guies Majors un format de progressió que l'ajudarà a convertir-se en ciutadans útils i compromesos, amb una fe enfortida i una missió apostòlica. Aquesta progressió portarà als Rovers que ho desitgin a confirmar el seu desig de viure l'ideal escolta en la seva vida adulta amb una cerimònia anomenada Partida Rover, i de la mateixa manera les Guies Majors en el Compromís Guia Major.
La formació dels caps resulta essencial per a la seva progressió personal i per al seu servei.
La formació dels caps resulta essencial per a la seva progressió personal i per al seu servei.